Všestudy – možnosti rozvoje obce

 

Následující přehled aktivit rozhodně není konečným seznamem, ale pouze nabídkou možností, která je sepsána k veřejné diskuzi, doplnění a dalším úpravám. Měl by sloužit jako konstruktivní  podklad pro všechny aktivní občany Všestud, kterým není lhostejné, co se v obci děje a kteří mají zájem se na tomto dění nějakým způsobem podílet. Je samozřejmé, že není možné realizovat veškeré aktivity ihned. Je však důležité mít sestavený plán sloužící jako vodítko při přípravě podrobnějšího ročního plánu a z něj vycházejícího rozpočtu.

 

Mnohé ze zde využitých myšlenek přejímá z publikace Transparentní samospráva (http://www.bezkorupce.cz/samosprava/index.html), projektu Otevřete (http://www.otevrete.cz/), Účast veřejnosti (http://www.ucastverejnosti.cz/) a Občanská společnost (http://obcan.ecn.cz/), kde je možné nalézt jejich podrobnější rozepsání a řadu dalších podnětných nápadů.

Podnětné informace lze nalézt také na webu Komunikující město (http://www.komunikujici-mesto.cz/), který je ale delší dobu neaktualizován.

 

Cílem všech níže popsaných aktivit je otevřená obec, jejíž zastupitelé s občany komunikují, naslouchají jim a realizují jejich přání. Obec, která žije bohatým kulturním a sportovním životem, je otevřena návštěvníkům z okolí i turistům zdaleka a všem nabízí příjemný a bezpečný prostor k bydlení i práci.

 

 

1)      správa a hospodaření obce:

a.       zastupitelstvo: zastupitelstvo se schází pravidelně každý měsíc; na všechna jednání má přístup veřejnost, program je zveřejněn vždy minimálně 7 dní předem spolu s podklady pro jednání, aby se občané mohli na jednání připravit a aktivně se ho zúčastnit (jednání není předjednané divadlo, kde zastupitelé pouze odhlasovávají předem dohodnuté body programu bez bližšího vysvětlování a diskuze)

b.      majetek: obec připraví seznam aktiv obce (movitá, nemovitá – včetně mapky z katastru) s vyznačením jejich aktuálního využití

c.       územní plán: v přehledné podobě s komentářem se publikuje na internetu

d.      hospodaření: obec zveřejní nejen rámcový rozpočet, ale podrobný rozpočet a každý měsíc bude publikovat přehled příjmů a výdajů (včetně seznamu proplácených faktur)

e.      čerpání z fondů: obec připraví projekty tak, aby je mohla použít pro čerpání prostředků z různých fondů a dotací

f.        etický kodex: všichni zastupitelé podepíší a budou dodržovat etický kodex zastupitele

 

2)      infrastruktura:

a.       kanalizace: vypracování projektu pro realizaci kanalizace, projekt by měl počítat se souběžným budováním rozvodu datových sítí (příp. možnosti tuto síť doplnit do připravených chrániček); současně je nutné jednat s NPÚ – Národním památkovým ústavem (správce zámeckého areálu), neboť ten postupně realizuje projekt obnovy parku včetně rekonstrukce kanálu (tzv. strouhy), je třeba s nimi jednat, aby při rekonstrukci kanálu počítali s možným budoucím napojením kanalizace

b.      val: vybudování valu oddělujícího obec od dálnice a jeho osázení zelení

c.       budova obecního úřadu: je třeba pečlivě prozkoumat a zhodnotit její stav a případně nachystat rekonstrukci

d.      autobusové zastávky: zrekonstruovat (spíše však zbourat a pořídit nové) autobusové zastávky ve Všestudech a Dušníkách; vybudovat zpevněnou plochu pro snadnější vystupování a nastupování na zastávce Všestudy – rozcestí

 

3)      kultura a sport:

a.       spolupráce: spolupráce se spolkovými organizacemi v obci

b.      sportoviště: zpřístupnit stávající sportoviště (fotbalové hřiště, tenisové kurty) ve spolupráci s jejich provozovateli co největšímu počtu obyvatel obce + umožnit jejich využití dalším

c.       investice: investovat do výstavby sportovišť pro další aktivity přístupné co nejširšímu spektru lidí (nejen sportovců): petanque, venkovní ping-pong, víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal, basketbal)...

d.      dětské hřiště: najít vhodné místo pro výstavbu dětského hřiště (je vhodné je propojit s cyklozastavením)

e.      cyklozastavení: obcí vede poměrně rušná cyklostezka Praha – Berlín, cyklozastavení nabídne turistům místo k odpočinku, seznámení s obcí a okolím a může je upozornit na možnosti občerstvení a ubytování v obci; stejně tak může posloužit místním obyvatelům (setkávání, oslavy „čarodějnic“ apod.)

f.        komunitní centrum: informační středisko s prostory pro setkávání (příp. i s ubytováním a možností občerstvení – může vzniknout po rekonstrukci obecního úřadu, příp. koupí a rekonstrukcí jiného objektu)

g.       kulturní tradice: navázat na nejlepší kulturní tradice obce – akce pro děti (karneval, dětský den, dopravní odpoledne, cyklistický závod, vítání občánků...) i dospělé (přání k významným jubileím občanů, zábavy, výstavy, Svátek sousedů...)

h.      knihovna: pořádat tematicky zaměřené kurzy práce s počítačem a internetem pro různé věkové skupiny

 

4)      životní prostředí

a.       zeleň: pokračovat v péči o veřejnou zeleň a její obnově

b.      zalesnění: v dlouhodobém výhledu se obec bude snažit spolu s majiteli patřičných pozemků zalesnit území mezi obcí a dálnicí, aby tak vznikla přirozená clona pohlcující spolu s valem hluk dopravy

c.       odpady: pokusit se o dohodu s městem Veltrusy o možnosti využívání jejich sběrného dvora pro občany Všestud

d.      vzhled obce: nabídnout a v případě zájmu zprostředkovat občanům zvýhodněný nákup zeleně a květin pro zkrášlení jejich pozemků a domů v katastru obce

e.      černé skládky: pokračovat v likvidaci a rekultivaci černých skládek

f.        ruiny: obec se bude snažit donutit majitele, aby odstranili nebezpečné ruiny

 

5)      komunikace

a.       internet: maximum informací zveřejnit na internetu tak, aby občané věděli, co se děje i co se chystá a měli možnost se k tomu vyjadřovat a navrhovat změny

b.      diskuzní fórum: starosta a místostarosta odpovídají na dotazy, které jsou na ně směřovány v diskuzním fóru na webových stránkách (za tímto účelem vznikne speciální téma: dotazy pro starostu)

c.       cíle a směřování: obec připraví a publikuje dlouhodobý plán směřování obce a otevře diskuzi o něm

d.      roční plán: obec připraví podrobnější plán akcí na následující rok

e.      měsíční souhrn aktivit: každý měsíc publikuje starosta souhrn realizovaných aktivit a přehled plánovaných aktivit na následující měsíc

f.        výbory a komise: obec se snaží zapojit do dění více lidí – prostřednictvím výborů a komisí (komise pro rozvoj obce, komise kultury a sportu...)

                                                               i.      plány: výbory a komise zveřejní své cíle na volební období a podrobnější plán na nadcházející rok včetně předběžných termínů svých zasedání

                                                             ii.      informování: výbory a komise zvou veřejnost na svá zasedání a zápisy z nich publikují na webových stránkách

 

6)      spolupráce

a.       domov důchodců Červený Mlýn: příprava společných akcí

b.      okolní obce: sdílení zkušeností a kontaktů; koordinace společného postupu v otázkách, které se týkají jejich regionu

c.       NPÚ (Národní památkový ústav):  spolupráce v oblasti využití parku

 

7)      bezpečnost: zvýšit bezpečnost v obci

a.       doprava: značky, případně retardéry  zpomalující provoz v centru – kolem hospody – na 30 km/hod.

b.      chodníky: dobudování chodníků v obci a vytipování prostoru pro budoucí rozvoj komunikací pro pěší a cyklisty (případná pěšina z obce na zastávku Všestudy – rozcestí)